آهنگ های قدیمی http://bia-to-music.mihanblog.com 2017-02-16T16:20:58+01:00 text/html 2012-05-30T05:27:10+01:00 bia-to-music.mihanblog.com فرشید سالار سیاوش قمیشی http://bia-to-music.mihanblog.com/post/5 <h2 class="title"><a href="http://old-song.blogsky.com/1390/03/05/post-103/"></a><span style="font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: bold;">دانلود آهنگ قدیمی سیاوش قمیشی با نام میشه هیشکی رو ندید&nbsp; (سیاوش قمیشی)</span></span><br></span> </h2> <div class="date"><span dir="ltr"><br></span></div> <p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="سیاوش قمیشی" src="http://blog.mfallah.com/wp-content/uploads/2009/08/siavashghomeishi_rafigh.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p align="center"><font face="courier new,courier,monospace" size="5"><strong><a href="http://s1.picofile.com/iran-old-song-2/Music/17/Ghomeishi%20-%20Mishe%20Hishkiro%20Nadid.mp3.html" target="_blank">دانلود آهنگ</a>&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><br><font face="courier new,courier,monospace" size="5"><strong></strong></font></p><p align="center"><br><font face="courier new,courier,monospace" size="5"><strong></strong></font></p><p align="center"><font size="4"><br></font><font face="courier new,courier,monospace" size="4"><strong></strong></font></p><font size="4"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: bold;">دانلود آهنگ قدیمی و زیرخاکی سیاوش قمیشی با نام جزیره&nbsp; (سیاوش قمیشی)</span></span><br></font><p><br></p><p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp; <img src="http://siavash-gh2.persiangig.com/image/Siavash%20Ghomayshi-01.jpg"></p><p style="text-align: center;"><strong><em><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" size="4"><br></font></em></strong></p><p style="text-align: center;"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2"><strong><em>منم روی زمین تنهاترین خاک خدا&nbsp;</em></strong></font></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2"><strong><em> همه تنم در حسرت یه جای پا</em></strong></font></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2"><strong><em>&nbsp;جزیره ام جزیره ای که همیشه تو غربتم</em></strong></font> </p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2"><em><strong>تنهام نذار ای رهگذر من تشنه محبتم</strong></em></font> </p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0033ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="2">&nbsp;&nbsp;<strong><em>&nbsp;تو ندیدی چه غریبه جزیره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;یه خاک روی آب اسیره</em></strong> </font></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><font color="#0033ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>همیشه تو&nbsp;هراس مرگ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که روزی زیر آب نمیره</em></strong></font> </p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>&nbsp; منم تنهاترین&nbsp;جزیره روی زمین</em></strong></font> </p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2"><em><strong>تو میدونی درد منو غربت نشین</strong></em></font> </p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2"><strong><em> جزیره ای پابسته ام شده بن بست دنیای من</em></strong></font> </p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2"><em><strong>ای رهگذر ازبی کسی شده مسموم هوای من</strong></em></font> </p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0033ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em> تو ندیدی چه غریبه جزیره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;یه خاک روی آب اسیره</em></strong> </font></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><font color="#0033ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em><strong>&nbsp;همیشه تو هراس مرگ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;که روزی زیر آب نمیر</strong></em></font><font color="#0033ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="2"><em><strong>ه</strong></em></font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p align="center"><font face="courier new,courier,monospace" size="3"><strong><a target="_blank" href="http://s1.picofile.com/song/Music/Ghomeishi%20-%20Jazireh.mp3.html">دانلود آهنگ قدیمی و زیرخاکی سیاوش قمیشی با نام جزیره</a></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="courier new,courier,monospace" size="3"><a target="_blank" href="http://s1.picofile.com/song/Music/Ghomeishi%20-%20Jazireh.mp3.html"><br></a></font></p><p align="center"><font face="courier new,courier,monospace" size="5"><strong><br></strong></font></p> text/html 2012-05-30T05:18:17+01:00 bia-to-music.mihanblog.com فرشید سالار گیتا http://bia-to-music.mihanblog.com/post/4 <h2 class="title"><a href="http://old-song.blogsky.com/1390/02/04/post-45/"></a><span style="font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: bold;">دانلود آهنگ ماندگار و قدیمی گیتا با نام اگه عشق همینه&nbsp; (گیتا)</span></span><br></span> </h2> <div class="date"><span dir="ltr"><br></span></div> <div class="text"><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/e/e9/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%DB%B2.jpg"></div><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font class="text4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بـازم دلــم گــرفـتــه<br>گریم اختیاری نیست<br>گریم اختیاری نیست<br>آخه جز گریه منو کاری نیست<br><br>یه عـمـره از مـحـبـت <br>بی نـصیـبـم ای خـدا <br>من غـریـبـم ای خـدا <br>چرا جز غصه منو یاری نیست<br><br>اگـه عشق همینه اگه زندگی اینه <br>نمـی خوام چشـمام دنیـا رو ببینه<br><br>اگـه عشق همینه اگه زندگی اینه <br>نمـی خوام چشـمام دنیـا رو ببینه<br><br>از لب های سردم خـنـده گریـزونه <br>راز دل خستم هیچ کی نمی دونه<br><br>بـازیـچـه شـدن تـا کی <br>دل رو گول زدن تـا کی<br>افـســـردگــی تـا کی<br><br>اگـه عشق همینه اگه زندگی اینه <br>نمـی خوام چشـمام دنیـا رو ببینه<br><br>اگـه عشق همینه اگه زندگی اینه <br>نمـی خوام چشـمام دنیـا رو ببینه<br><br>دل بـه هـر که دادم بـی وفــایـی دیــدم<br>چه رنجایی که عمری از عشق کشیدم<br><br>دل بـه هـر که دادم بـی وفــایـی دیــدم<br>چه رنجایی که عمری از عشق کشیدم<br><br>اگـه عشق همینه اگه زندگی اینه <br>نمـی خوام چشـمام دنیـا رو ببینه<br><br>اگـه عشق همینه اگه زندگی اینه <br>نمـی خوام چشـمام دنیـا رو ببینه<br><br><br>بـازم دلــم گــرفــتــه<br>گریم اختیاری نیست<br>گریم اختیاری نیست<br>آخه جز گریه منو کاری نیست<br><br>یـه عـمـره از محـبـت <br>بـی نـصـیـبم ای خدا <br>من غـریـبــم ای خدا <br>چرا جز غصه منو یاری نیست<br><br>اگـه عشق همینه اگه زندگی اینه <br>نمـی خوام چشـمام دنیـا رو ببینه<br><br>اگـه عشق همینه اگه زندگی اینه <br>نمـی خوام چشـمام دنیـا رو ببینه<br><br>اگـه عشق همینه اگه زندگی اینه <br>نمـی خوام چشـمام دنیـا رو ببینه<br><br>اگـه عشق همینه اگه زندگی اینه <br>نمـی خوام چشـمام دنیـا رو ببینه</font></font></p><p style="text-align: left;"><font class="text4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></p><p style="text-align: center;"><font class="text4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><a href="http://s1.picofile.com/file/6230044264/Gita_Age_Eshgh_Hamine.mp3.html"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><font size="5"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">دانلود آهنگ</span></font></strong></font></a></font></font></p><p style="text-align: left;"><font class="text4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><a href="http://s1.picofile.com/file/6230044264/Gita_Age_Eshgh_Hamine.mp3.html"><font face="verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></font></a></font></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><h2 class="title"><a href="http://old-song.blogsky.com/1390/01/09/post-15/"></a><span style="font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: bold;">دانلود آهنگ قدیمی گیتا با نام چشم سیاه&nbsp; (گیتا)</span></span><br></span> </h2> <div class="date"><span dir="ltr"><br></span></div> <div class="text"> <p><br></p><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/5839409700/Gita_Cheshm_siah.wma.html"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="4"><br></font></strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/5839409700/Gita_Cheshm_siah.wma.html"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="4"><br></font></strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/5839409700/Gita_Cheshm_siah.wma.html"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="4"><br></font></strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/5839409700/Gita_Cheshm_siah.wma.html"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="4">دانلود آهنگ گیتا با نام چشم سیاه</font></strong></a></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s1.picofile.com/file/5839409700/Gita_Cheshm_siah.wma.html"><strong></strong></a></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s1.picofile.com/file/5839409700/Gita_Cheshm_siah.wma.html"><strong></strong></a></p><h2 class="title"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">دانلود آهنگ قدیمی گیتا با نام مادربزرگ&nbsp; (گیتا)</span><br></span> </h2> <div class="date"><span dir="ltr"><br></span></div> <div class="text"> <p><br></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/e/e9/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%DB%B2.jpg"></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/6520693158/Gita_Madarbozorg.mp3.html"><strong><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br></font></strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/6520693158/Gita_Madarbozorg.mp3.html"><strong><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><br></font></strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/6520693158/Gita_Madarbozorg.mp3.html"><strong><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">دانلود آهنگ قدیمی گیتا با نام مادربزرگ</font></strong></a></p> </div><br><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s1.picofile.com/file/5839409700/Gita_Cheshm_siah.wma.html"><strong></strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/5839409700/Gita_Cheshm_siah.wma.html"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="4"><br></font></strong></a></p> </div><div id="footer"><div class="cb"><div class="cl"> </div> </div> </div></div> text/html 2012-05-30T05:07:23+01:00 bia-to-music.mihanblog.com فرشید سالار گوگوش http://bia-to-music.mihanblog.com/post/3 <h2 class="title"><a href="http://old-song.blogsky.com/1390/02/07/post-61/"></a><span style="font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: bold;">دانلود آهنگ قدیمی عهدیه با نام غریبه آشنا&nbsp; (گوگوش)</span></span><br></span> </h2> <div class="date"><span dir="ltr"><br></span></div> <p><br></p><p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <img src="http://www.parsiblog.com/PHOTOALBUM/GOOGOOSH/GOOGOOSH4.JPG"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">تو از شهر غریب بی نشونی اومدی<br> تو با اسب سفید مهربونی اومدی<br> تو از دشتای دور و جاده های پر غبار<br> برای هم صدایی ، هم زبونی اومدی<br> <br> <br> تو از راه می رسی پر از گرد و غبار<br> تمومه انتظار ، میاد همرات بهار<br> چه خوبه دیدنت ، چه خوبه موندنت<br> چه خوبه پاک کنم غبارو از تنت<br> <br> <br> غریب آشنا ، دوستت دارم بیا<br> منو همرات ببر به شهر قصه ها<br> بگیر دست منو تو اون دستا<br> <br> <br> چه خوبه سقفمون یکی باشه با هم<br> بمونم منتظر تا برگردی پیشم<br> تو زندونم با تو من آزادم<br> <br> <br> تو از شهر غریب بی نشونی اومدی<br> تو با اسب سفید مهربونی اومدی<br> تو از دشتای دور و جاده های پرغبار<br> برای هم صدایی ، هم زبونی اومدی<br> <br> <br> تو از راه میرسی ، پر از گرد و غبار<br> تمومه انتظار ، میاد همرات بهار<br> چه خوبه دیدنت ، چه خوبه موندنت<br> چه خوبه پاک کنم غبارو از تنت<br> <br> <br> غریب آشنا ، دوستت دارم بیا <br> میشینم می شمرم روزا و لحظه ها<br> تا برگردی بیای بازم اینجا<br> <br> <br> چه خوبه سقفمون یکی باشه با هم<br> بمونم منتظر تا برگردی پیشم<br> تو زندونم با تو ، من آزادم</p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<font face="courier new,courier,monospace" size="5"><strong><a target="_blank" href="http://s1.picofile.com/song/Music/Googoosh%20-%20Gharibe%20Ashena.mp3.html">دانلود آهنگ</a></strong></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br><font face="courier new,courier,monospace" size="5"><strong></strong></font></p><h2 class="title"><span style="font-weight: normal;">دانلود آهنگ قدیمی گوگوش به نام سکه خورشید ( گوگوش )<br></span></h2><h2 class="title"><span style="font-weight: normal;"><br></span></h2> <h2 class="title"><span style="font-weight: normal;"></span></h2> <h2 class="title"><span style="font-weight: normal;"></span></h2><div class="date"><span dir="ltr"><br></span></div> <div class="text"><div style="text-align: center;"><img src="http://www.parsiblog.com/PHOTOALBUM/GOOGOOSH/GOOGOOSH4.JPG"></div><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/5839419705/Googooosh_Sekeye_Khorshid.wma.html"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="3"><br></font></strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/5839419705/Googooosh_Sekeye_Khorshid.wma.html"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="3"><br></font></strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/5839419705/Googooosh_Sekeye_Khorshid.wma.html"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="3"><br></font></strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/5839419705/Googooosh_Sekeye_Khorshid.wma.html"><strong><font face="courier new,courier,monospace" size="3">دانلود آهنگ گوگوش با نام سکه خورشید</font></strong></a></p> </div><p style="text-align: center;"><font face="courier new,courier,monospace" size="5"><strong><a target="_blank" href="http://s1.picofile.com/song/Music/Googoosh%20-%20Gharibe%20Ashena.mp3.html"><br></a></strong></font></p> text/html 2012-05-30T05:00:41+01:00 bia-to-music.mihanblog.com فرشید سالار گیتی http://bia-to-music.mihanblog.com/post/2 <h2 class="title"><span style="font-weight: normal;"></span> </h2> <div class="text"> <p><font size="3"><span style="font-weight: bold;">دانلود آهنگ قدیمی گیتی با نام دل نگو&nbsp; (گیتی)</span></font><br></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://up.vatandownload.com/upimages/2010/Sep/25/1.jpg"></p><p align="center">&nbsp;</p><span lang="FA"><p dir="ltr" align="center">دل نگو بچه بگو بلای جونم شده</p><p dir="ltr" align="center">یه شب آروم نداره تشنه به خونم شده</p><p dir="ltr" align="center">تا چشم مستی میبینه عاشق میشه دوباره</p><p dir="ltr" align="center">هر روزی دنبال یکی هر شب یه عشقی داره</p><p dir="ltr" align="center">دل بوالحوس من منو بیچاره کرده</p><p dir="ltr" align="center">همش دنبال عشقه منو آواره کرده</p><p dir="ltr" align="center">.تا چشم مستی میبینه عاشق میشه دوباره</p><p dir="ltr" align="center">هر روزی دنبال یکی هر شب یه عشقی داره</p><p dir="ltr" align="center">دل به دنبال همه من به دنبال دلم</p><p dir="ltr" align="center">دل من مال همست ولی من مال دلم</p><p dir="ltr" align="center">تا چشم مستی میبینه عاشق میشه دوباره</p><p dir="ltr" align="center">هر روزی دنبال یکی هر شب یه عشقی داره&nbsp;</p><p dir="ltr" align="center">.&nbsp;</p><p dir="ltr" align="center">.&nbsp;</p><p dir="ltr" align="center">.&nbsp;</p><p dir="ltr" align="center">.&nbsp;</p><p dir="ltr" align="center">.&nbsp;</p><p dir="ltr" align="center">.&nbsp;</p><p dir="ltr" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><strong><a href="http://s1.picofile.com/file/6853721326/Giti_Del_Nagoo.mp3.html" target="_blank">دانلود آهنگ قدیمی گیتی با نام دل نگو</a></strong></font>&nbsp;</p><p dir="ltr" align="center"><br></p></span><div id="description"><br></div><center><table id="sw28" style="visibility:visible; display:block; position:relative; line-height:normal; background:#fff; border:1px #000 solid; width:468px; height:60px; padding:0; margin:5px 0; text-align:right; direction:rtl" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style="border-style:none; background:#fff; padding:0; margin:0; line-height:normal;"><td style="border-style:none; line-height:14px; background:#fff; height:47px; padding:0; margin:0; width:234px; cursor:pointer; text-align:right;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">از ما حمایت کنید با معرفی وبلاگ</span><br></td><td style="border-style: none; line-height: 14px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); height: 47px; padding: 0pt; margin: 0pt; width: 234px; cursor: pointer; text-align: right; color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;ما به دیگران یا دوستان<br></td></tr><tr style="border-style:none; background:#fff; padding:0; margin:0; line-height:normal;"><td colspan="2" style="height:10px; border-style:none; padding:0; margin:0; text-align:left; direction:ltr; line-height:normal;"> <br> </td> </tr> </tbody></table> </center> <h2 class="title"><a href="http://old-song.blogsky.com/1389/12/21/post-1/"></a><span style="font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: bold;">دانلود آهنگ قدیمی گیتی با نام گل مریم&nbsp; (گیتی) </span></span><br></span> </h2><span dir="ltr"><br></span> <div class="text"> <p><br></p><p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://up.vatandownload.com/upimages/2010/Sep/25/1.jpg"></p><p><br></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><br></p><p style="TEXT-ALIGN: center">گل مریم<br>گل مریم سر راه تو پرپر کردم<br>ندانستم قسمهای تو باور کردم<br>بیادم<br>بیادم آمد آن شب در سکوت صحرا<br>تو بودی و منو مهتاب و عطر گلها<br>رها بود<br>ز غمها<br>دل ما<br>رفتی و شد فنا آن رویا<br>در دلم شد بی تو هنگامه برپا<br>در انتظارت عمرم هدر شد<br>نفرین بر این دنیا<br>گل مریم سر راه تو پرپر کردم<br>ندانستم قسم های تو باور کردم<br>گل مریم<br>گل مریم سر راه تو پرپر کردم<br>ندانستم قسمهای تو باور کردم<br>بیادم<br>بیادم آمد آن شب در سکوت صحرا<br>تو بودی و منو مهتاب و عطر گلها<br>رها بود<br>ز غمها<br>دل ما<br>رفتی و شد فنا آن رویا<br>در دلم شد بی تو هنگامه برپا<br>در انتظارت عمرم هدر شد<br>نفرین بر این دنیا<br>گل مریم سر راه تو پرپر کردم<br>ندانستم قسم های تو باور کردم<br>گل مریم سر راه تو پرپر کردم<br>ندانستم قسم های تو باور کردم</p><p style="TEXT-ALIGN: center"><br></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://s1.picofile.com/file/5838149070/Giti_Gole_Maryam.wma.html"><font size="5"><strong><font face="courier new,courier,monospace">دانلود آهنگ</font></strong></font></a></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><br></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><br></p> </div> <div class="footer"><a><br></a></div><span lang="FA"></span></div><div id="footer"><div class="cb"><div class="cl"> </div> </div> </div> text/html 2012-05-30T04:49:52+01:00 bia-to-music.mihanblog.com فرشید سالار حمیرا http://bia-to-music.mihanblog.com/post/1 <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="حمیرا" src="http://salvatoreh.persiangig.com/image/pics/HOMEIRA1.JPG" align="bottom" border="0" hspace="0">&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p dir="rtl" style="MARGIN-BOTTOM: 0in" align="center"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span>راهم از تو دوره دوره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل من مگه سنگ صبوره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو بگو چه کنم</span><br><span>دیگه پر شده کاسه صبرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی تو بغزی در دل ابرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو بگو چه کنم</span><br><span>با غم فردا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو بگو چه کنم</span><br><span>خسته و تنها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو بگو چه کنم</span></font></p><p style="MARGIN-BOTTOM: 0in" align="center"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="MARGIN-BOTTOM: 0in" align="center"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span>آه</span>.........</font></p><p style="MARGIN-BOTTOM: 0in" align="center"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="MARGIN-BOTTOM: 0in" align="center"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span>تا بودم تنها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;با غمها بودم&nbsp;&nbsp;&nbsp; آه</span>......<br><span>شبها با یادت &nbsp;&nbsp; &nbsp;در رویا بودم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;اه</span>......<br><span>من غریبم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی رسیبم&nbsp;&nbsp;&nbsp; کو طبیبم&nbsp;&nbsp; آه</span>.....</font></p><p style="MARGIN-BOTTOM: 0in" align="center"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="MARGIN-BOTTOM: 0in" align="center"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span>راهم از تو دوره دوره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل من مگه سنگ صبوره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو بگو چه کنم</span><br><span>دیگه پر شده کاسه صبرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی تو بغزی در دل ابرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو بگو چه کنم</span><br><span>با غم فردا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو بگو چه کنم</span><br><span>خسته و تنها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو بگو چه کنم</span><br>------</font></p><p style="MARGIN-BOTTOM: 0in" align="center"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="MARGIN-BOTTOM: 0in" align="center"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span>کار دل بی تو تمومه</span><br><span>عاشقی جز بر تو حرومه</span><br><span>تو امید منی&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو پناه منی</span><br><span>توی بی کسی هام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تکیه گاه منی</span></font></p><p style="MARGIN-BOTTOM: 0in" align="center"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span>آه</span>.........</font><font face="B Nazanin"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><strong><a href="http://s1.picofile.com/file/6784403418/Homeira_Raham_Az_To_Doore_Doore.mp3.html" target="_blank">دانلود آهنگ شاد و زیبای حمیرا با نام راهم از تو دوره دوره</a></strong></font>&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p>